Norske organisasjoner bidrar til å bedre situasjonen for rom minoritetene i Sentral- og Øst-Europa

Romfolk er Europas største minoritet og en utsatt gruppe på mange områder. Svært mange lever under vanskelige økonomiske og sosiale kår. Romfolk er også utsatt for intoleranse, diskriminering og utestengelse fra samfunnet. Dette er felles europeiske utfordringer som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak.

Gjennom EØS-midlene og NGO-programmene har Norge støttet prosjekter som bidrar til å styrke demokratiske verdier, fremme respekt for fundamentale rettigheter og sårbare grupper, blant annet rombefolkningen. Det har også vært en målsetning at midlene skal bidra til økt bilateralt samarbeid mellom organisasjoner i Norge og i de ulike mottakerlandene.

 

Bulgaria

Ti prosent av NGO-programmet har vært avsatt til prosjekter og tiltak for å bekjempe diskriminering av rom, fremme romfolks rettigheter og formidling av romfolkets kultur i historieundervisning.

Den norske organisasjonen Voksne for barn har hatt en viktig rolle i å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø for barn gjennom Zippys venner programmet. Prosjektet har vært rettet mot barn fra vanskeligstilte og marginaliserte familier. Målsettingen har vært å lære barna å mestre dagliglivets problemer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre som har det vanskelig.

children2

"Faglig er det alltid interessant å få kunnskap om andre land og hvordan de forholder seg til områdene vi arbeider med - enten det er barn som pårørende, barn og unge i demokratiske prosesser - barn og sorg, psykisk helse i skolen etc. Det er en viktig og fruktbar utveksling for begge parter" sa Randi Talseth, generalsekretær ved Voksne for Barn.

Les en tidligere omtale av samarbeidet her.

***

"Små historier fra Rom-verden" har vært et annet prosjekt gjennomført med en norsk partner. Prosjektet sikter på å fylle et tomrom i bulgarsk media som aldri presenterer rombefolkningen i et objektivt lys. The Community-Based Natural Resource Management Network (CBNRM) har bidratt til å lage et kreativt konsept der 20 film snutter presenterer historier om enkeltpersoner i lys av demokratiske verdier som verdighet, frihet, solidaritet, likestilling, medborgerskap og rettferdighet. Se alle filmene her.

Romania

Programmet har støttet spesielt tiltak og prosjekter for minoriteter, med vekt på rombefolkningen. Et eget prosjekt har samlet inn data og kartlegge forholdene i områder hvor romfolket utgjør den største gruppen for å gjøre det enklere å målrette innsats og tiltak.

Prosjektet "Youth from Romania and Norway – Promoters of civic volunteering in community" er et initiativ av Ruhama stiftelsen og gjennomført sammen med Bergen kommune. Basert på erfaringene fra Bergen Youth City Council (ungdomsbystyret) og fungerende demokratiske prosesser som fremmer aktivt medborgerskap, skapte prosjektet en modell for å utnytte frivillig arbeid som ressurs for å fremme problemstillinger av unge rom og påvirke offentlig politikk i 5 små distrikter i Bihor. Les en tidligere omtale av prosjektet her.

foto 3

***

Prosjektet «Hand in hand» ble implementert i samarbeid med Caritas Norge og har hatt som mål å utvikle samhold i det flerkulturelle lokalsamfunnet i Sg. de Mures ved å styrke sosial inkludering og bedre situasjonen for romfolket gjennom ulike tiltak. Det norske bidraget har vært viktig for å bygge opp kapasiteten til de rumenske partnerne i mobilisering av frivillig arbeidskraft. Se prosjektets hjemmeside med flotte bilder (på rumensk og ungarsk).

sgMuresCaritas

***

Tsjekkia

Omlag 1 million euro har støttet prosjekter for å bedre utdannings- og fritidstilbudet for unge rombarn.

Et av prosjektene som har fått støtte er Creative partnerships, et program for utdanning for rom elever. Prosjektet er basert på en samarbeidsmodell som bringer sammen lærere og kunstnere og skuespillere som sammen utvikler metoder for å motivere barn og unge til læring. Målet er å støtte rom elever i å fullføre en utdanning på vanlige skoler, sammen med bulgarske elever. Den norske partneren i prosjektet har vært The Great Pretenders, en teatergruppe som har lang erfaring med å bruke kunst i arbeid med ungdom.

picture 14 0

Se prosjektets hjemmeside for mer informasjon og flere fine bilder (på tsjekkisk).

Flere andre prosjekter som støtter rombefolkninger har også blitt implementert i Hellas, Spania, Ungarn, Polen, Portugal, Slovenia og Slovakia. Les mer her.

 

Les mer om NGO-programmene i Bulgaria, Romania og Tsjekkia her.

Les mer om EØS-midlene her og her.


Article published on 15 November 2016
This article has been last modifed on 27 September 2017